fbpx
Μακρυγιάννη 49Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη  Τηλ: +30.2310 604 414

Μεταπτυχιακό (MA) στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει τη δυνατότητα για διεπιστημονική προσέγγιση, εμβάθυνση και εξειδίκευση στη γνωστική ενότητα που συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα/πεδία του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλων αντικείμενα που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστημών.

Η συστηματική, μεταπτυχιακού επιπέδου κατάρτιση στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα αποτελεί σημαντικό εφόδιο για άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, οργανισμών και επαγγελμάτων. Παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κατόχους πτυχίου νομικής, πολιτικών επιστημών ή συναφών τίτλων σπουδών καθώς και σε άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη (δικηγορικό επάγγελμα, δικαστικό σώμα, νομικοί σύμβουλοι, σε εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς).

Επίσης, στη δημόσια υπηρεσία, σε ημικρατικούς οργανισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση (σε δήμους και κοινότητες), σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στο διπλωματικό σώμα.

Πυλώνας της εκπαιδευτικής προσέγγισης αποτελεί ο συνδυασμός της θεωρητικής με την πρακτική διάσταση των ζητημάτων που ανακύπτουν στη γνωστική ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Θεωρίας και η ανάπτυξη της ικανότητας για θεωρητικά στέρεη αλλά και πρακτικά αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Πρώτος ειδικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δικαίο και Πολιτική είναι η αφομοίωση των βασικών εννοιών και μεγεθών του Δημοσίου Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών. Η κατανόηση των παραπάνω εννοιών/ μεγεθών αποτελεί απαραίτητο για την εις βάθος προσέγγιση πολύπλοκων προβλημάτων.

Δεύτερος ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή των αναγκαίων γνώσεων γύρω από τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και γύρω από τα πλούσια θεσμικά και νομικά δεδομένα σε σειρά γνωστικών αντικειμένων, όπως η συνταγματική οργάνωση του κράτους και της διακυβέρνησης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η λειτουργία της ΕΕ και η διασύνδεσή της με τα κράτη μέλη και τις εθνικές έννομες τάξεις, οι σύγχρονες εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση (εταιρική διοίκηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, νέοι μηχανισμοί λογοδοσίας και διαφάνειας κ.ο.κ.), ο σχεδιασμός και η άσκηση κοινωνικής πολιτικής με αναφορά σε σύγχρονες θεωρίες κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης κ.ά.

Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικεύθουν στους τομείς του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους, αφού όμως θα έχουν προηγουμένως αφομοιώσει τις γενικές κατευθύνσεις της διεπιστημονικότητας και της μεθοδικής έρευνας, καθώς και τις βασικές γνώσεις γύρω από τα καίρια μεγέθη του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Θεωρίας. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, «εργαστήρι» και πεδίο ανάπτυξης μίας συγκροτημένης διεπι- στημονικής νοοτροπίας, μέσα από τον εντοπισμό του πολυσύνθετου χαρακτήρα των προβλημάτων του χώρου, αλλά και μέσα από την προσεκτική οριοθέτηση των διαφορετικών γνωστικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων της νομικής επιστήμης και των πολιτικών επιστημών αντίστοιχα.

Στόχοι

Κύριος στόχος της διάρθρωσης των μαθημάτων είναι η διεύρυνση των υφιστάμενων γνώσεων των φοιτητών και η αξιοποίηση τους με πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο τρόπο. Ο φοιτητής αναμένεται να:

 • Αναπτύσσει γνώσεις για τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες στα πεδία του Δημοσίου Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών.
 • Επιδεικνύει δεξιότητες που αφορούν στο περιεχόμενο και στα ειδικότερα αντικείμενα της γνωστικής ενότητας.
 • Εφαρμόζει τα απαιτούμενα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα επί συγκεκριμένων θεμάτων ή προβλημάτων στα γνωστικά πεδία του Δημοσίου Δικαίων και των Πολιτικών Επιστημών.
 • Αξιοποιεί τις βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες και τις ειδικότερες γνώσεις του στα διάφορα αντικείμενα της γνωστικής ενότητας, προκειμένου να διεξαγάγει την ως άνω ανεξάρτητη έρευνα.
 • Συνδυάζει διεπιστημονικά τα μεθοδολογικά και γνωστικά εργαλεία της νομικής και της πολιτικής επιστήμης αντίστοιχα, προκειμένου να διατυπώνει καινοτόμους προσεγγίσεις και προτάσεις.
 • Αναπτύσσει δικές του ειδικότερες θεωρίες στις οποίες θα στηρίξει τη διεπιστημονική και μεθοδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων.
 • Συνδυάζει τη θεωρητική με την εμπειρική γνώση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει απλά ή σύνθετα ζητήματα που ανακύπτουν στους επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος.
 • Εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
 • Εφαρμόζει τις αναγκαίες αναλυτικές, οργανωτικές, διαχειριστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για τηνάνετη δραστηριοποίησή του στους επαγγελματικούς τομείς ενδιαφέροντος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Αξιοποιεί τα αναγκαία εφόδια και τη συναφή νοοτροπία για την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης των ατομικών ικανοτή των και δεξιοτήτων του μετά το πέρας των σπουδών του.
 • Αξιολογεί και να προτείνει βελτιώσεις σε συστήματα θεσμικής οργάνωσης και σε διαδικασίες που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, και ιδιαίτερα σε διαδικασίες του ευρύτερου χώρου της Δημόσιας Διοίκησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Αντίγραφα πτυχίων ή βεβαίωση από το γραφείο σπουδών του Πανεπιστημίου του, όπου θα αναφέρεται η (αναμενόμενη) ημερομηνία αποφοίτησης του
 • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς η επαγγελματικούς παράγοντες
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων αν υπάρχουν
 • Αντίγραφα ενισχυτικών στοιχείων όπως διακρίσεις, εξετάσεις, επαγγελματική εμπειρία κλπ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 • Ακαδημαϊκά και άλλα σχετικά προσόντα
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Συστατικές επιστολές
 • Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Ερευνητικές δυνατότητες του υποψηφίου
 

Διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση (τουλάχιστον τρία εξάμηνα) είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης (κατ’ ανώτατο εννέα εξάμηνα).

   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:

Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
+30.2310 604 414
 
Ή στείλτε μας το μήνυμα σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα: