fbpx
Μακρυγιάννη 49Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη  Τηλ: +30.2310 604 414
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

MA in Banking Accounting and Finance (MA, 2 Years) Joined Degree with the Hellenic Open University

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής κατά τις 317/25.10.2016 και 326/13.2.217 Συνεδριάσεις προσφέρει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 300 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων.

« Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων »


Τα δύο σημαντικά αυτά πανεπιστήμια ένωσαν τις δυνάμεις τους σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και σε υλικοτεχνική υποδομή, για τη δημιουργία ενός πρότυπου μεταπτυχιακού προγράμματος στο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο της Οικονομίας και στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, δύο γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται στενά μεταξύ τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα εξοπλιστούν με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως νομικοί ή στελέχη δικηγορικών γραφείων ή εταιρειών δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέσα στο πλαίσιο του διαρκώς μεταβαλλόμενου σύγχρονου επιστημονικού και εργασιακού περιβάλλοντος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Από τις προσφερόμενες θέσεις:
 
  • 180 θα καλυφθούν από πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών,

  • 120 θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Επιστήμης, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών καθώς και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων που εντάσσονται στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εισδοχές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων, διενεργούνται μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, για την έναρξη του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους. Ανακοινώνεται η επίσημη προκήρυξη εισδοχών στις αρχές Μαρτίου της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς. Με την ανάρτηση της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τον τρόπο αποστολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια προχωρούν σε ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν με τη προκήρυξη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους υποψήφιους φοιτητές είναι τα ακόλουθα:
  • Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
  • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας.
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
  • Δύο συστατικές επιστολές, εφόσον απαιτείται από την προκήρυξη.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θεωρούνται φοιτητές και των δύο πανεπιστημίων ταυτόχρονα και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι φοιτητές των δυο πανεπιστημίων. Αυτά περιλαμβάνουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, βάσεις δεδομένων και γενικά σε όλους τους διαθέσιμους πόρους των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών των δύο πανεπιστημίων, καθώς και στις απαραίτητες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στις ιστοσελίδες τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και στη συνέχεια την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) με θέμα σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι τρεις Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος και μια Θεματική Ενότητα μαζί με την Διπλωματική Εργασία (60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος).

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 31η Ιουλίου. Έχει διάρκεια 30-32 εβδομάδων μελέτης και ακολουθούν τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις (περίοδος εξετάσεων από 15 Μαΐου έως 31 Ιουλίου).

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε ΘΕ, πραγματοποιούνται πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις με τον Καθηγητή – Σύμβουλο (μέλος ΣΕΠ – Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του κάθε Τμήματος. Οι συναντήσεις αυτές είναι τετράωρες και αποκαλούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Σκοπός των ΟΣΣ είναι κυρίως η επεξεργασία και ανάπτυξη όλων όσων θα μελετήσετε κατά τη διάρκεια του έτους.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 120

ΔΟΕ-1 Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο (ECTS 20)

 20
(Γνωστικά αντικείμενα αυτής της ΘΕ:)
Οικονομικές Ελευθερίες και Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  
Κράτος και Αγορά – Τα μοντέλα Οικονομικής Διακυβέρνησης  
Παγκοσμιοποίηση, Διεθνοποίηση της Οικονομίας και Οικονομική Κρίση – Οι Θεσμικές Συνέπειες  
    

ΔΟΕ-2 Δίκαιο των Επιχειρήσεων (ECTS 20)

 20
(Γνωστικά αντικείμενα αυτής της ΘΕ:)
Δίκαιο του Ανταγωνισμού  
Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή  
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας  
    

ΔΟΕ-3 Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ECTS 20)

 20
(Γνωστικά αντικείμενα αυτής της ΘΕ:)
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων  
Δίκαιο Ενέργειας  
Δίκαιο Περιβάλλοντος  
    

ΔΟΕ-4 Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εμπορικών Συναλλαγών (ECTS 20)

 20
(Γνωστικά αντικείμενα αυτής της ΘΕ:)
Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου  
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο  
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας  
    

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ECTS 40)

 40

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτήσουν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (joint degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και από κοινού, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού και Κυπριακού κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 138/12.2.2015 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 346/Β΄/11.3.2015).

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού θα είναι η ελληνική. Στην ελληνική γλώσσα θα είναι επίσης και το σύνολο του διδακτικού υλικού (βασικού και εναλλακτικού), καθώς και το σύνολο των εργασιών και εξετάσεων, οι οποίες προβλέπονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 

 

   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:

Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
+30.2310 604 414
 
Ή στείλτε μας το μήνυμα σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα: