fbpx
Μακρυγιάννη 49Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη  Τηλ: +30.2310 604 414

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Κοινωνική Εργασία που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί και ικανοποιεί αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες σε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και ρόλων με διάφορους εξυπηρετούμενους πληθυσμούς για μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή της επιστήμης. Επιθυμεί να προσφέρει βαθιά γνώση στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίες θα συμβάλουν στην παραγωγή επιστημονικής και πρακτικής γνώσης. Επιδιώκει επίσης να αναπτύξει την κριτική σκέψη και διάλογο για την υφιστάμενη κοινωνική κατάσταση και τη διαμόρφωση πολιτικών, που οδηγούν στην αυτοδιαχείριση και στη κοινωνική αλλαγή.

Ζούμε στην κοινωνία της γνώσης, σε μια μανθάνουσα κοινωνία. Στον Προνοιακό τομέα έχουν επιτελεστεί θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικό-πολιτισμικές αλλαγές, όπως η αναδιοργάνωση των προνοιακών υπηρεσιών και ο προσανατολισμός τους, αλλά και η επικέντρωση της παροχής υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (πελατοκεντρικό σύστημα). Ζητείται, σήμερα, από τους επαγγελματίες να αναπτύσσουν προσεγγίσεις όχι μόνο για την αξιοποίηση της γνώση της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας αλλά και για την πρακτική εφαρμογή της στις διαπροσωπικές και κοινωνικές καταστάσεις που έρχονται σε επαφή. Απαιτείται η μετουσίωση της θεωρίας και της ήδη αποκτημένης γνώσης σε δράση που να οδηγεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

 

Ζούμε επίσης σε μια αλληλεπιδραστική και τεχνολογική κοινωνία. Η Κοινωνική Εργασία είναι τοποθετημένη ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία και ο ρόλος της αναπόφευκτα αντανακλά τις συνέργειες της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι αυτός ο ρόλος που δημιουργεί και συντηρεί το διάλογο για την εξέλιξη και το μέλλον της Κοινωνικής Εργασίας απέναντι στους εξυπηρετούμενους, των οποίων οι ανάγκες χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και ποικιλομορφία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στη δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης.

Αυτό τον εκσυγχρονισμό επαγγέλλεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Κοινωνικής Εργασίας που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό και υποστηρίζεται από την υποδομή του Πανεπιστημίου. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι ενώνονται σε πλέγμα διάδρασης και δημιουργίας κοινοτήτων ευθύνης και πρακτικής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν εξειδίκευση στις σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εξάσκηση του επαγγέλματος στις δημόσιες, μη κυβερνητικές – εθελοντικές ή/και ιδιωτικές οργανώσεις της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας οριζόντιας κουλτούρας μάθησης σε θέματα κοινωνικής εργασίας τόσο στην Κύπρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη γνώση των σύγχρονων θεωριών Κοινωνικής Εργασίας και στις μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης, στην τρέχουσα κοινωνική πολιτική, στη διοίκηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές λειτουργούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, να διερευνήσουν τους ρόλους και τις αρχές της Κοινωνικής Εργασίας σε διεπιστημονικά πλαίσια στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας.

Υπό την προσέγγιση αυτή, αναδεικνύεται η φύση και ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Εργασίας, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι τομείς και υπηρεσίες συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής με στόχο να παραχθεί πρακτική και εφαρμοζόμενη γνώση στην αντιμετώπιση των σημερινών και προκλήσεων.

Στόχοι του προγράμματος

Ο πρώτος ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων στην Κοινωνική Πρόνοια.
Ο δεύτερος ειδικός στόχος είναι η κατανόηση των κοινωνικών προκλήσεων που δημιουργούνται από τις ραγδαίες πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές αλλαγές στον Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο χώρο.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν διεξοδικά τις παρουσιαζόμενες προκλήσεις, να κατανοήσουν διάφορα μοντέλα πρόληψης και αντιμετώπισης σε κοινωνικές κρίσεις και νέων αναγκών των εξυπηρετουμένων, τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικεύουν σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση και την εμπειρία τους στη Κοινωνική Εργασία.

Κριτήρια εισδοχής

 • Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ή/και Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή/και άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίοι γνωρίζουν την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει κατά το Χειμερινό, Εαρινό και Καλοκαιρινό Εξάμηνο.
 • Αίτηση εισδοχής που υποβάλλεται μέσω mail ή μέσω fax ή ηλετρονικά μέσω της ελληνικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου σε συναφές με την εκπαίδευση γνωστικό αντικείμενο
 • Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την επαγγελματική, εθελοντική, διδακτική, ερευνητική εμπειρία στο κλάδο, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από ακαδημαϊκούς
 • Σύντομο κείμενο 600 λέξεων, όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Θεωρείται πλεονέκτημα ο/η υποψήφιος/α να εργάζεται ή να έχει προϋπηρεσία στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες, τις θεωρίες και τις διαδικασίες της κοινωνικής εργασίας οι οποίες στηρίζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων σε διάφορες κοινωνικές ομάδες.
 • Αναπτύσσουν και να διατυπώνουν διαδικασίες που σχετίζονται με την ποιότητα και την ισότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους των οργανώσεων τους.
 • Αναγνωρίζουν το οντολογικό υπόβαθρο των κοινωνικών θεωριών, της έρευνας και της πρακτικής στην επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας.
 • Υιοθετούν δεξιότητες πρακτικής σχετικές με τον σχεδιασμό την εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων σε άτομα, ομάδες, κοινότητες και κοινωνικές οργανώσεις.
 • Αποκτήσουν γνώση στις ερευνητικές μεθόδους, στη χρήση και στη δυνατότητα εφαρμογής τους στην διερεύνηση ενός ευρέως φάσματος οργανωτικών, κοινοτικών και κοινωνικών προβλημάτων.
 • Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κοινοτικά προγράμματα που στοχεύουν στην προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας.
 • Αναλύουν την κοινωνική πολιτική και να αξιολογούν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της στις ομάδες των εξυπηρετούμενων.
 • Οργανώνουν και να διευθύνουν αποτελεσματικά κάθε είδους Κοινωνική Υπηρεσία. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους τόσο για την προώθηση της Κοινωνικής Εργασίας και του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, όσο και για την ενδυνάμωση/συνηγορία των κοινωνικών ομάδων.
 • Επικοινωνούν με επιτυχία, συνεργάζονται και μοιράζονται πληροφορίες με άλλους επαγγελματίες και οργανώσεις Υγείας και Πρόνοιας στον προσδιορισμό της ανάγκης για αλλαγή, της εφαρμογής στρατηγικών αλλαγής και της αποτελεσματικής διαχείρισης προγραμμάτων.
 

 

Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2014. Η εκπαίδευση θα προσφέρεται διαδικτυακά και ασύγχρονα. Οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν online πρόσβαση στο υλικό, οποιαδήποτε ώρα ή ημέρα της εβδομάδας. Επιπλέον των παρουσιάσεων θα υπάρχει αφήγηση-παρουσίαση των παρουσιάσεων, videos και διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό από διάφορα άρθρα, παρουσιάσεις, σημειώσεις, επιπλέον βιβλιογραφία κλπ.

Θα υπάρχουν επίσης 9 ώρες που ο/η καθηγητής/τρια θα κάνει online παρουσίαση του μαθήματος και θα απαντάει σε τυχόν ερωτήσεις κλπ. οι συγκεκριμένες διαλέξεις θα μαγνητοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμες σε όλα άτομα να την παρακολουθούν στον ελεύθερο χρόνο τους, είτε γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να είναι διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη ώρα, είτε γιατί επιθυμούν να το ξανακούσουν.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία, οπότε αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Το σύνολο των μαθημάτων είναι εννέα (9). Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. Από αυτά 6 είναι υποχρεωτικά και τα 3 επιλεγόμενα, που μπορούν να επιλεγούν από μια λίστα μαθημάτων. Στην περίπτωση που επιλεγεί πτυχιακή εργασία, τότε αφαιρούνται 2 μαθήματα (αρ.επιλεγόμενων¨1+πτυχιακή εργασία)

Το πρόγραμμα αποτελείται από 30 πιστωτικές μονάδες (credits)/ 90 ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση, είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε εκπαιδευτικά τετράμηνα, έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μήνες και μπορεί να διαρκέσει έως και 36 μήνες, εφόσον το επιθυμεί ο φοιτητής.

Οι εξετάσεις γίνονται με φυσική παρουσία σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδος σε ημέρες αργιών (Σαββατοκύριακα), στο τέλος κάθε τετραμήνου και επομένως οι φοιτητές δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος για τις ανάγκες του Μετατπυχιακού.

 

 

   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:

Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
+30.2310 604 414
 
Ή στείλτε μας το μήνυμα σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα: