fbpx
Μακρυγιάννη 49Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη  Τηλ: +30.2310 604 414
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

 

 

 
 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 • να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.
 • να γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως.
 • να αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
 • να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν γλωσσικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό.
 • να χρησιμοποιούν με άνεση τις Νέες Τεχνολογίες και ψηφιακούς πόρους κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του μαθήματός τους.
 • να εργάζονται επιστημονικά με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, τα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα και τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες.
 • να λειτουργούν ως ένας νέος τύπος φιλολόγου, πλήρως καταρτισμένοι ως προς τα γενικά και ειδικά ζητήματα διδασκαλίας.
 • να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο.
 • να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.
 • να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικώνκαι να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.
 • να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, τύπου Βachelor ή ισοδύναμου, φιλοσοφικής σχολής (ελληνικής φιλολογίας ή ξένων φιλολογιών) ή παιδαγωγικών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Θα γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών, εφόσον διαθέτουν, αποδεικνυόμενη με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας τουλάχιστον δύο ετών.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού, εφόσον είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, τοποθετούνται σαν Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) και εάν είναι αδιόριστοι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί ή καθηγητές μοριοδοτούνται προκειμένου να διοριστούν σαν αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Oι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα μπορούν να κάνουν καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως διδάσκοντες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα και να εργαστούν σαν σχεδιαστές γλωσσικών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο (εστίες διδασκαλίας, σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) που εξειδικεύονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

 
 
 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στη Διδασκαλία τηςΕλληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας προσφέρεται από το Τμήμα Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας» (ΚΕΓ), το εθνικό ίδρυμα έρευνας και εφαρμογών της Ελλάδας για την ελληνική γλώσσα, είναι μέλος της European Federation of National Institutions for Language (EFNIL) της Ε.Ε.

Αποστολή του είναι η προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της επικράτειας.Το ΚΕΓ, πλην των εκδόσεών του, σχεδίασε, υλοποίησε και λειτουργεί την ΠΥΛΗ για την Ελληνική (www.greek-language.gr), ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας με αξιόπιστους Ψηφιακούς Πόρους (Λεξικά, Σώματα Κειμένων, ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά) για τη διδασκαλία της ελληνικής όλων των φάσεων: Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας, είτε ως Μητρικής είτε ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας.

Η ΠΥΛΗ έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό περιβάλλον για την ελληνική με παγκόσμια εμβέλεια. Αξιοποιώντας τους πόρους αυτούς, το ΚΕΓ λειτουργεί εξ αποστάσεως συστήματα Επιμόρφωσης Διδασκόντων, προπάντων για την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Β’/Ξένης Γλώσσας. Σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1-Γ2, που ισχύουν για όλες τις γλώσσες της Ευρώπης, το ΚΕΓ διενεργεί τις κατ’ έτος Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας, στα 150 πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα του σε όλο τον κόσμο για χιλιάδες υποψηφίους και χορηγεί το επίσημο Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση (τουλάχιστον τρία εξάμηνα) είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης (κατ’ ανώτατο εννέα εξάμηνα). Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωσή του με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων.
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣECTS
TGSOL-511DΘεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας10
TGSOL-512DΣχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης10
TGSOL-513DΜεθοδολογία της Έρευνας10
TGSOL-521DΗ Διδασκαλία της Γραμματικής10
TGSOL-522DΔιδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης σε Παιδιά10
TGSOL-523DΗ Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα10
TGSOL-531DΤεχνολογία και Εκπαίδευση10
TGSOL-532DΔιδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας10
TGSOL-533DΔιαπολιτισμική Εκπαίδευση10
TGSOL-534DΘέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας10
TGSOL-535DΗ Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών10
TGSOL-590DΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία20
 
 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνικη

   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:

Μακρυγιάννη 49
Α. Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη
+30.2310 604 414
 
Ή στείλτε μας το μήνυμα σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα: